V Písku se koaliční spolupráce na radnici daří

4. 12. 2015

 

 

 

Tisková zpráva č. 59 ze dne 02.12.2015

Bilancování po roce aneb malá inventura působení koalice v zastupitelstvu města Písku

Uběhl rok od podpisu koaliční smlouvy, v níž se několik stran a politických hnutí zavázalo spolupracovat v rámci úsilí o dobrou správu města Písku a jeho další harmonický rozvoj. Pojďme se podívat, jak se jim to daří.

Plnění priorit:

- Při výkonu veřejné správy budeme transparentně informovat veřejnost, nesmíříme se s protekcí, korupcí a kariérismem ve veřejné správě a veřejných službách – došlo ke zřízení tzv. transparentního účtu, na webu města jsou zveřejňovány všechny smlouvy s hodnotou vyšší než 50 tis. Kč, byla přijata nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek .

- Postupnou revitalizaci centra města (stavba velkokapacitního parkovacího domu pro centrum, postupná regenerace a revitalizace centra prostřednictvím úprav veřejného prostranství s přednostním využitím pro pěší a cyklisty, obsazení prázdných budov v centru kvalitními uživateli s upřednostněním veřejných institucí a veřejného zájmu) – je vypsána architektonická soutěž na revitalizaci centra města, byl vyhotoven pasport majetku města a je postupně realizováno účelné využití majetku .

- Výstavbu nového bazénu, pokud možno v tomto volebním období a pokud možno s využitím dotace, včetně rychlé a efektivní opravy stávajícího bazénu v nezbytném rozsahu – bylo potvrzeno místo pro nový bazén, proběhla úspěšně architektonická soutěž a nyní byl vybrán projektant této investiční akce.

- Znovuobnovení vlastnictví města k Žižkovým kasárnám, postupnou revitalizaci celého prostoru kasáren, řízenou přímo městem nebo k tomu účelu zřízenou městskou organizací – byla ustavena pracovní skupina a byly podniknuty právní kroky k uvolnění právních překážek pro další rozvoj tohoto areálu. V současné době soud žalobě města Písek plně vyhověl a rozhodl (zatím nepravomocně) o tom, že město Písek je nadále jediným vlastníkem vyjmenovaných nemovitostí v areálu bývalých Žižkových kasáren (které měly být na společnost TERABET převedeny kupní smlouvou ze dne 14.06.2010) .

- Rekonstrukci lyžařského svahu s umělým povrchem – zatím je ve fázi přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a hledání vhodných dotačních titulů.

- Dokončení cyklookruhu Písek – Semice – Smrkovice – Jih. – Město Písek v letošním roce zrealizovalo za cenu 3,2 milionů Kč vč. DPH stavbu chodníku a cyklostezky mezi sídlištěm Jih a Hřebčincem. Délka nové komunikace pro pěší a cyklisty je téměř 0,5 kilometru. Zpracovává se projekt další etapy, která má propojit lokality U Hřebčince a Semic. V současné době se podařilo získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků k zahájení územního řízení .

- Přesun knihovny do rekonstruované budovy bývalé ZŠ na Alšově náměstí – projektová dokumentace je připravena a čeká se na vhodný dotační titul.

- Podpora rozvoje občanské vybavenosti a kvalitního veřejného prostoru i v okrajových částech města – jednání všech osadních výborů se zúčastňuje 2. místostarosta, informace za zápisů jsou pravidelně vyhodnocovány, v současné době jsou zadány studie na revitalizaci Ostrova a Mírového náměstí .

- Podpora urychlení dalších etap výstavby rychlostní komunikace R4; vyřešení nebezpečné křižovatky na silnici č.I/20 u Semic – po intervenci u ministra dopravy došlo ke zrychlení prací na pokračování výstavby R4, u křižovatky na silnici I/20 v Semicích došlo k zahájení projektování odbočovacích pruhů .

- Zdržení se zahajování velkých investic bez pečlivé projektové přípravy zadávací dokumentace bez vyčerpání možností spolufinancování z dotací, zejména takových investic, které by zatěžovaly budoucí rozpočty neúměrnými provozními náklady – zastupitelstvem města byl schválen rozpočtový a investiční výhled do roku 2018.

- Odpovědné zacházení s majetkem města, smysluplné využívání budov a nebytových prostor, neutrácení peněz za nesmyslné projekty a zvýšení kontroly kvality projektů – byl zpracován pasport majetku města s tím, že nepotřebný majetek bude odprodán a jsou postupně zveřejňovány záměry na jeho využití či odprodej .

- Zlepšení stavu úklidu a údržby veřejných prostranství, zlepšení péče o veřejnou zeleň a čistotu města ve všech jeho částech – došlo ke zvýšení frekvence péče o zeleň a úklid města zajišťovaný Městskými službami, bylo výrazně zvýšeno zapojení občanů evidovaných na úřadu práce do veřejně prospěšných prací .

- Zrušení stěhování městského úřadu ze sídla v Budovcově ulici do budovy bývalé Obchodní akademie – bylo realizováno, budova Obchodní akademie je zčásti pronajata, existuje reálný záměr spolupráce s Prácheňským muzeem na využití dalších částí OA

- Podporu aktivní mládeže – sport, kultura a jiná mimoškolní činnost dětí a mládeže, která rozvijí jejich osobnost – byla přijata nová pravidla pro rozdělování příspěvků na sportovní a kulturní účely, která podporuji aktivní zapojení dětí a mládeže.

- snížení životních nákladů občanů, zejména úpravou místních poplatků – byly sníženy místní poplatky za svoz komunálního odpadu i poplatek ze psů, snížila se cena vodného a stočného.

- Zefektivnění činnosti městské policie směrem k posílení bezpečnosti ve městě – došlo k vybavení městské policie novou technikou zvyšující účinnost práce v terénu, byla posílena provozní doba ve služebně Portyč.

- Vytvoření a realizace sociální strategie města pro práci se sociálně slabými a problémovými spoluobčany – byla ustavena pracovní skupina pro problematiku bezdomovců, přijala se pravidla pro udělování souhlasu s doplatkem na bydlení, souhlas není udělován osobám, které dluží městu a osobám řešeným v přestupkovém řízení .

- Žádnou toleranci nepřizpůsobivým občanům porušujícím obecně závazné právní předpisy – je realizováno při rozhodování orgánů města v samostatné působnosti.

Vyrovnané hospodaření v rámci celého volebního období – hospodaření města je vyrovnané, rozpočet za rok 2014 skončil přebytkem a rozpočet na rok 2015 pravděpodobně taktéž Zapojení do dalších orgánů zastupitelstva a rady města (výbory, komise) bude prováděno průběžně dle doporučení jednotlivých volebních stran na základě parity. Přitom budeme respektovat právo volebních stran opozice na poměrné zastoupení ve všech výborech a komisích, ve kterých zastoupení požadují a právo opozice mít většinu členů kontrolního výboru zastupitelstva – je realizováno a plněno. Zapojení do orgánů společností založených městem či takových právnických osob, v nichž má město majetkový podíl, bude prováděno průběžně dle doporučení jednotlivých volebních stran na základě odborných a osobnostních předpokladů jednotlivých kandidátů. Přitom budeme respektovat právo volebních stran opozice na paritní zastoupení v takovýchto orgánech – je realizováno a plněno. O důležitých a zásadních otázkách pro město povedou účastníci koalice rozpravu před vytvořením konečných materiálů pro jednání rady a zastupitelstva za účelem nalezení širší shody. Na této přípravě řešení umožní důstojnou účast a právo vyjádřit se i pro členy zastupitelstva za opozici – je realizováno a plněno, například při přípravě strategického plánu rozvoje města, přípravě nového územního plánu apod. Bude obnovena činnost klubu všech členů zastupitelstva města, kde budou získávat informace, vznášet podněty a podílet se na přípravě materiálů určených k projednání v zastupitelstvu města – je realizováno a plněno. Všech schůzí rady města se bude moci účastnit i zástupce každé z volebních stran opozice – je realizováno a plněno, jednání se mohou účastnit i zástupci těch volebních stran koalice, které nemají v radě města zastoupení.

Dá se říci, že volební program byl postaven jako realistický a že se ho daří plnit. Účast zástupců koalice na jednáních orgánů města i v dalších komisích, výborech a pracovních skupinách je vysoká. Zástupci vedení města se zúčastňují veřejných besed s občany, akcí pořádaných podnikatelskými subjekty i neziskovými organizacemi a zastupují město ve spolcích a svazech. Jsou připravovány další strategické dokumenty, například přistoupení ke konceptu SMART CITY.

Po ustavení koalice zaznívaly předpovědi, že nebude funkční a brzy se rozpadne. Ukazuje se, že tomu tak není a správa věcí veřejných je realizována účelně, efektivně a zodpovědně. Držme si palce, aby tento trend pokračoval i nadále.

Zástupci koaličních stran: Jihočeši 2012, TOP 09, ANO 2011, Písecký patrioti, VPM a ODS

poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012