Pozor na zadlužování krajského rozpočtu

15. 8. 2012

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo nové údaje o celkovém zadlužení uváděném v rozpočtech krajů. V roce 2011 se souhrnný dluh krajů zvýšil o 16,7 % oproti roku 2010, což činí 22,3 mld. Kč. Celkově tedy součet nových úvěrů v roce 2011 přesáhl částku 3,2 mld. Kč.

Jihočeský kraj v současné době patří v celostátním průměru mezi méně zadlužené regiony. Hnutí Jihočeši 2012 souhlasí s rozumným zadlužováním kraje, ale pouze za předpokladu výhodných úvěrů a následného smysluplného využití takto získaných finančních prostředků. Jako příklad bychom mohli uvést získání bezúročných půjček ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto půjčky slouží k předfinancování výdajů na projekty, které jsou následně kryty z prostředků strukturálních fondů EU. 

Jihočeši 2012 nebudou podporovat nárůst provozních nákladů, jako je např. zvyšování počtu úředníků. Dále ale budeme důsledně dbát na průhlednost výběrových řízení tak, aby nedocházelo k umělému navyšování proinvestovaných prostředků.

 

Historie vzniku krajů a tvorba rozpočtu:

Vznik krajů v dnešní podobě můžeme spojit se zákonem 294/1990 Sb., který obnovil samosprávu. Ta se týkala ale hlavně obcí. Z hlediska kraje byl možná důležitější ústavní zákon č. 1/1993 Sb., který již umožňoval vznik krajů, ale i tzv. zemí. Teprve až v roce 1997 byla ukončena diskuze o možnosti zřízení tří zemí – Čechy, Morava a Slezsko a byly definitivně určeny kraje. Bylo tedy založeno 14 vyšších územně samosprávných celků. Pro vznik krajů byly důležité i další zákony č.129/2000Sb. o krajích, č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstva krajů. Lze tedy konstatovat, že tyto zákony tvoří základ vzniku krajů v České republice.

Proces vzniku majetku kraje byl rozčleněn do několika základních kroků. My si uvedeme pouze první krok, a ten představoval zákon č.157/2000 Sb., kdy bylo pod kraje převedeno více než 2600 organizací, které do této doby spravovala Česká republika. Jako příklad si můžeme uvést: správa a údržba silnic, státní vědecké knihovny, střední odborná učiliště, některé nemocnice, ústavy sociální péče atd.

Majetek kraje představuje veškeré hmotné a nehmotné zdroje, kterými kraj disponuje. Kraj je tedy samostatný subjekt, který může majetek nakupovat, prodávat či pronajímat, může ručit svým majetkem při finančních či jiných transakcích a může tento majetek vkládat do podniků či organizací.

Jedním z důležitých funkcí zastupitelstva kraje je sestavování rozpočtu. Kraj tvoří rozpočet krátkodobý na jeden kalendářní rok a rozpočty výhledové, které jsou delší než jeden rok. Tyto rozpočty mají pomoci k realizaci dlouhodobé politiky kraje. Rozpočet lze dělit pomocí více kritérií. Základní rozdělení je již ze zmíněného hlediska časového, nebo např. členění na rozpočet běžný a kapitálový. Běžný rozpočet vyjadřuje příjmy a výdaje, které se vztahují k danému rozpočtovému roku a opakují se každoročně. Tímto rozpočtem jsou financovány neinvestiční příjmy a výdaje.  Kapitálovým rozpočtem jsou zajištěny investiční akce, které mají delší trvání než jedno rozpočtové období.

Každý rozpočet lze rozdělit na dvě základní složky, a to na příjmy a výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je přebytek nebo schodek rozpočtu.

Příjmy kraje jsou tvořeny vlastními zisky a přijatými dotacemi. Uveďme si několik informací, abychom si udělali představu o velikosti příjmů krajského rozpočtu. Vlastní příjmy dosahují částky cca. 4,1 mld. Kč z toho více než 90 procent tvoří daňové příjmy. Druhou složkou příjmů krajského rozpočtu jsou již zmíněné přijaté dotace, někdy nazývané přijaté transfery. V plánu příjmů Jihočeského kraje na rok 2012 tyto transfery tvoří částku mírně převyšující hodnotu 7 mld. korun. Jihočeský kraj by dle plánu měl v roce 2012 hospodařit s celkovými příjmy 11 260 tis. Kč.

Výdaje kraje můžeme opět rozdělit na běžné a kapitálové. Běžné výdaje zahrnují např. mzdy, povinné odvody placené zaměstnancům, nákupy zboží. V plánu Jihočeského kraje je na rok 2012 vyčleněna částka určená k těmto výdajům ve výši 9,5 mld. Kč. Další složkou výdajů jsou výdaje kapitálové, které zahrnují např. investiční nákupy. V této kapitole je na rok 2012 připravena částka cca. 2,8 mld. Kč. Celkově tedy budou výdaje na uvedený rok dosahovat částky 12,3 mld. Kč a rozpočet bude vykazovat saldo mírně převyšující 1 mld. Kč.

Obrázky
Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Ing. Martin Maršík, Ph.D.

ředitel Biskup. gymnázia J. N. Neumanna a Círk.ZŠ
54 let, České Budějovice
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012