Rozhodla poslušnost a neznalost

7. 5. 2014

Na programu posledního jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje (24. dubna 2014) byla i 1. aktualizace ZÚR (Zásad územního rozvoje), která se týká také Trhových Svinů.

V předložených materiálech bylo jen minimum informací, takže zastupitel neznalý dopravní problematiky v Trhových Svinech neměl šanci zodpovědně posoudit, jaké řešení je nejvhodnější.

I proto starosta Trhových Svinů R. Bušek na tomto jednání vystoupil a seznámil přítomné zastupitele s fakty, které v podkladech nebyly a o kterých, jak jsme před jednáním zjistili, zastupitelé nebyli informováni.

Uvedl, že jedna z variant, tzv. přeložka, je doporučována studií Pragoprojektu a stejně tak i nejnovější studií IKP Consulting Engineers (z r. 2012). Že tuto variantu schválilo i zastupitelstvo města Trhové Sviny a od r. 2010 je součástí územního plánu města.

Připomněl, že kraj na tuto variantu vynaložil už více jak 10 mil. Kč – na projektovou dokumentaci, její aktualizaci i novou studii. Na tuto stavbu je již také vydáno územní rozhodnutí a stavbu chodníků – tedy část, jejímž investorem je město Trhové Sviny, už město zahájilo.

Zastupitelům přitom byla předložena varianta, která není v územním plánu města, vede přes zastavitelná území, ochranné pásmo hřbitova a především přes nově vybudovanou halu firmy A. Schmied, s.r.o., která zaměstnává více jak 300 lidí z celého regionu. Takové ohrožení firmy jistě není dobrým příkladem, jak kraj podporuje zaměstnanost v regionu.

K námitkám pana Švepeše (občan Trhových Svinů), jejichž existence je zmíněna v materiálech pro krajské zastupitele, p. starosta uvedl, že přeložku pan Švepeš napadá dlouhodobě, např. napadl územní plán města u krajského úřadu. Krajský úřad však neshledal závad a stížnost zamítl. V minulém roce podal pan Švepeš žalobu na město ke krajskému soudu a tato žaloba byla také zamítnuta. Ve zdůvodnění rozsudku se mimo jiné píše:

„Vymezení trasy přeložky silnice II/156 představuje veřejný zájem, neboť řeší odklonění dopravy z nevyhovující komunikace vedoucí historickým památkově chráněným městem do nových tras, jejichž parametry budou odpovídat současným normovým požadavkům na komunikace funkční třídy B2, a budou respektovat stávající životní prostředí, včetně nároků na bezpečnost a plynulost dopravy v zastavěném území města. Trasa přeložky byla navržena tak, aby co nejméně omezovala vlastnická práva a nenarušovala životní prostředí. Zásahy do ústavně zaručených práv v souvislosti s přeložkou byly prováděny v nezbytně nutné míře.“

Je tedy otázkou, proč návrh na aktualizaci ZÚR nerespektuje krajské studie, krajem vynaložené prostředky, ani rozhodnutí nezávislého soudu.

Po panu starostovi jsem si ve svém vystoupení dovolila vyzvat zastupitele k tomu, aby si pro sebe odpověděli, zdali tyto informace věděli či ne. Pokud jsou jim tyto informace známy a i přes to hlasují pro, je to otázka jejich svědomí. Pokud ale tyto informace neznali a přesto budou hlasovat pro, říkají tím nejen to, že hlasují i pro něco, o čem nic neví, ale zároveň tím dávají předkladatelům návrhů najevo, že i nadále jim mohou předkládat takovéto podklady a že jim je budou schvalovat jen na základě koaliční dohody, aniž by měli možnost tyto návrhy sami posoudit.

Musím říct, že takové postavení krajského zastupitele mi připadá nedůstojné. Prohlášení p. Branného, že taková je dohoda mezi nimi, tedy KSČM a ČSSD, a že na ní nic nezmění ani názory jejich stranických kolegů z Trhových Svinů, kteří jsou proti navržené variantě a naopak podporují přeložku.

V následné diskusi padlo několik „perel“, kterými ti, „kdo sedí na tribuně“ odpověděli na mnou položenou otázku o znalosti či neznalosti řešení dopravy v našem městě nahlas.

Například tvrzením, že by vše vyřešilo zboření dvou domů v „úzkém“, se vracíme o desítky let zpět. Tyto domy jsou jednak v památkové zóně a jednak by se tím neřešila nebezpečná dopravní situace na náměstí. Zarážející je i tvrzení, že město tyto domy zahrnulo do památkové zóny schválně. Památkovou zónu vyhlásil v roce 1990 tehdejší KNV Jihočeského kraje.

Starosty, kteří mají zkušenost s tím, co obnáší ZÚR, rozšumělo tvrzení, že se přece nic neděje, že když nová hala stojí v cestě zvolené trasy, neznamená to, že se bude hned bourat (tento zastupitel sám přiznal, že varianta severního obchvatu je natolik finančně nákladná, že je nereálná, a asi měl pocit, že když se nestaví, nic se neděje.) Zahrnutí do ZÚR však znamená stavební uzávěru na všechny pozemky, kterých se týká, a veškeré plány na další rozšíření zde stojících továren jsou ztracené.

Všemu nasadil korunu pan hejtman, který pronesl jedinou větu a v té argumentoval tím, že přeložka neřeší dopravu směrem na Borovany. Přitom z krajských studií vyplynulo, že směr na Borovany je tím nejméně vytíženým. Místní dobře ví, že auta, která jedou směrem na Borovany, nejedou z Českých Budějovic, a ti, kdo jedou z Trhových Svinů, nijak severní obchvat k cestě do Borovan nevyužijí. Velice jednoduše by se také dalo namítnout, že severní obchvat zase neřeší dopravu do tří jižních směrů, kde je součet projíždějících vozidel o třetinu vyšší než doprava směřující na sever.

Navrhovali jsme – a k tomuto návrhu se přidali i všichni zástupci opozičních stran v krajském  zastupitelstvu – tento bod týkající se ZÚR pro Trhové Sviny odložit, aby mohly být předloženy kompletní materiály a informace. Toto však neprošlo a 28 krajských zastupitelů (tedy všichni přítomní koaliční zastupitelé) bylo pro schválení navržené varianty.

Místo zdravého rozumu tak rozhodla poslušnost a neznalost.

Mgr. Věra Korčaková

Mgr. Věra Korčaková

starostka města Trhové Sviny
50 let, Trhové Sviny
Věřím v důležitost komunikace, na naslouchání různým názorům a nápadům. Platí totiž, že „víc hlav víc ví“ a že kombinace zkušeností a nových pohledů na věc je prospěšná.
©2012-2022 Jihočeši 2012