Necháme se zasypat?

18. 9. 2012

Více než v České republice se odpady v Evropské unii ukládají na skládky už jen v několika málo zemích, například v Bulharsku či Rumunsku. Recyklování ani materiálové využití už k dalšímu výraznému snížení ukládání odpadů na skládky nepřispějí. Nelze se rovněž spoléhat na snižování produkce odpadů, když v rámci Evropy patříme k zemím s nejmenším podílem odpadu na jednoho obyvatele. Pokud by se komunální odpad od roku 2020 nebo 2025 již neměl skládkovat, musíme hledat jiná řešení. Navíc skládkování není a nebude zadarmo. Nyní stojí uložení jedné tuny odpadu na skládku 500 Kč. V původním návrhu MŽP se v maximální hranici počítalo s tím, že do roku 2014 stoupne cena za tunu uloženého odpadu na 1200 Kč. Do roku 2025 se pak předpokládalo zvýšení až na 2900 Kč. 

I když hlavní snahou jsou úspory surovin a materiálů, směr současných trendů směřuje k integraci poskytovaných služeb odpadového hospodářství v rámci zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady neboli ISNO. Odpadové hospodářství České republiky směřuje k vytvoření regionálních ISNO a jejich následnému propojení do celostátní sítě. Rozumí se tím systém umožňující optimální nastavení jednotlivých procesů a prvků pro udržitelné řešení odpadového hospodářství v určitém prostoru a časovém období. Integrovaný systém ve spojení s komunálním odpadem je jednoduchou strategií, která koordinuje prevenci, sběr, využití a odstranění komunálních odpadů v celém odpadovém toku, směřující k efektivnímu provozování odpadového hospodářství obcí, při respektování ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků.

Pro obce Jihočeského kraje v současné době neexistuje reálná alternativa ke změně nakládání se zbytkovým komunálním odpadem. A i když původci komunálních odpadů jsou ze zákona obce a tyto mají i odpovědnost za nakládání s odpady, do procesu tvorby integrovaného systému se musí zapojit kraj. Na základě ekonomické i energetické situace a při zohlednění ochrany životního prostředí je nutné zahájit přípravu kroků, jejichž výsledkem bude změna v nakládání se zbytkovým komunálním odpadem včetně dalších opatření vedoucích k maximálnímu omezení skládkování a rovněž maximálnímu využití odpadu, k čemuž patří nejen příprava k opětovnému použití a recyklace, ale i energetické využívání odpadů.

V rámci Jihočeského kraje by měla vzniknout pracovní skupina, jejímž úkolem by bylo oslovit obce a zjistit jejich ochotu ke spolupráci v oblasti odpadového hospodářství a ke změně v nakládání s odpady formou společného regionálního integrovaného systému. Tato snaha musí směřovat k vytvoření efektivního a levného řešení při využití maximálního množství komunálních odpadů. Patrně bude nutné nejdříve zajistit zpracování podkladů zaměřených na zjištění rozsahu a funkcí integrovaného systému, včetně způsobu začlenění a spolupráce se stávajícími systémy. Následně bude nezbytné stanovit potřeby nových zařízení a systémů včetně řešení umístění, technologie, materiálových toků, logistiky a řešení svozových oblastí, možnosti financování a provozování a v neposlední řadě i vlivů na životní prostředí.

V době ekonomických problémů České republiky v období krize nebude jednoduché se s takovým problémem vypořádat. Můžeme počítat i se zpolitizováním problematiky odpadového hospodářství spojeného s manipulováním veřejnosti. Pokud má být projekt úspěšný, musí mít podporu ze strany kraje i obcí s rozšířenou působností a musí být vůle pracovat na projektu bez ohledu na volby a střídání politického vedení.    

Nenechme se zasypat horou odpadků a nevědět, kam s nimi.

Ing. Ivo Moravec

Ing. Ivo Moravec

náměstek primátora
58 let, České Budějovice
©2012-2022 Jihočeši 2012